algemene voorwaarden Belvedere Villainrichting

Algemene leverings – en betalingsvoorwaarden (per 1 januari 2010)

 

Belvedere Villainrichting

2e Loswal 12

1216 BC  Hilversum

KVKnr. :  34312646

 

Deze voorwaarden worden in de tijd aangepast. Achter de specifieke voorwaarde staat vermeld met ingang van wanneer deze voorwaarde exact geldt.  (voorbeeld:   per 1 januari 2010)

 

artikel 1 definities  

Onder gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan degene, die zich van deze voorwaarden bedient, derhalve Villa Belvedere BV (handelend onder Belvedere Villainrichting). De wederpartij, met wie volgens deze voorwaarden wordt gehandeld, wordt afnemer genoemd. (per 1 januari 2010)

 

Artikel 2 geldigheid 

De voorwaarden gelden voor offertes en  overeenkomsten van koop en verkoop tussen voornoemde partijen en alle bijkomende diensten en verrichtingen in het kader van de branche waarin gebruiker bedrijfsmatig handelt, en vormen een bestanddeel van dergelijke overeenkomsten en offertes. Van deze voorwaarden kan alleen na schriftelijke toestemming van de gebruiker worden afgeweken (per 1 januari 2010)

 

artikel 3  aanbod, offertes en levertijden

Alle offertes zijn vrijblijvend.   D.m.v. Het voldoen van de (aan)betaling gaat u akkoord met deze algemene leverings en betalings  voorwaarden, de voorwaarden van de specifieke leverancier en de offerte. (per 1 januari 2010)

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, staten en modellen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven in de offerte. Kleine verschillen (t/m 3%)  in de uitvoering zijn toelaatbaar. (per 1 januari 2010)

Bij niet tijdige levering dient de gebruiker schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens in verzuim te zijn. Waarbij haar alsnog een redelijke termijn tot nakoming gegund dient te worden. Voor levering (per 1 januari 2010)

Er kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden separaat geoffreerd. (per 1 januari 2010)

Alle offertes worden uitgebracht onder voorbehoud van meetverschillen. (per 1 januari 2020)

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de gebruiker niet. Er komt geen overeenkomst tot stand. (per 15 december 2020)

Voor elke verkoop geldt leverbaar zolang de voorraad strekt. indien het product niet meer geleverd kan worden, worden reeds betaalde bedragen die betrekking hebben op de verkoop direct geretourneerd. (per 15 december 2020)

Betaling betekent niet automatisch acceptatie door gebruiker. Indien gebruiker het aanbod niet accepteert wordt de betaling per omgaande retour gestort. (per 15 december 2020)

 

Artikel 4 garantie en vergoedingen

Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden alleen de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt. Wij geven geen geld  terug. Problemen worden in overleg opgelost. (per 15 december 2018)

Voor verkopen via onze webwinkel gelden de voorwaarden voor digitaal winkelen. (per 15 december 2018)

Verkleuring van stof is een natuurlijk proces dat niet onder de garantie valt (per 15 december 2018)

 

Artikel 5 klachten

Klachten  over geleverde goederen dienen binnen 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering en overdracht, schriftelijk te worden ingediend. De Klacht kan alleen geldend worden gemaakt indien deze  duidelijk is gespecificeerd. Gebruiker streeft ernaar alle klachten naar wederzijdse tevredenheid op te lossen. (per 1 januari 2010)

 

Artikel 6  Niet toerekenbare niet-nakoming en tekortkoming

Ingeval van het optreden van een of meer omstandigheden, welke niet te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker, noch krachtens wet, of anderszins voor rekening van gebruiker komen, waardoor de gebruiker niet kan nakomen of tekort schiet in de nakoming, zal gebruiker de afnemer direct in kennis stellen. Als het op grond van bovengenoemde omstandigheid onmogelijk is de overeenkomst uit te voeren dan kan gebruiker ontbinding vragen zonder dat er een schadeplicht ontstaat. Indien de niet nakoming tijdelijk onmogelijk is heeft de afnemer de keuze tussen of ontbinding van de overeenkomst zonder recht op schadevergoeding, of de gebruiker de gelegenheid te bieden om binnen redelijke tijd na het verdwijnen van de oorzaak alsnog na te komen.  (per 1 januari 2010)

 

Artikel 7 levering en overdracht.

Levering wordt geacht te hebben plaats gevonden (per 1 januari 2010)

  1. indien de zaken door of namens de afnemer wordt opgehaald
  2. indien de zaken bij afnemer thuis of een aangewezen plek worden afgeleverd en of geïnstalleerd.

Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van eigen vervoer voor eigen rekening.  (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 8 betaling

uitgangspunt is betaling bij aflevering. Bij verzending van een factuur is de betalingstermijn maximaal 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan gebruiker 1% vertragingsrente per maand (of gedeelte) daarvan in rekening brengen. Deze vertragings rente gaat pas lopen,  maar wel met terugwerkende kracht,  nadat gebruiker binnen 2 weken na de 1e aanmaning niet tot betaling is overgegaan. Vanaf dat moment kan gebruiker de vordering ook in handen stellen van een incassobureau. Alle kosten die verband houden met de incasso door het incassobureau en evt volgende gerechtelijke procedure zijn voor rekening van de afnemer. (per 1 januari 2010)

 

Artikel 9 deelbetaling

Betaling worden altijd toegewezen aan de langst openstaande factuur. (per 1 januari 2010)

Na oplevering van een item is het voor dat item geoffreerde bedrag direct verschuldigd. (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

Alle geleverde en overgedragen zaken blijven eigendom van gebruiker, zolang niet de geldende koopsom – eventueel verhoogd met rente en kosten – volledig is voldaan. (per 1 januari 2010)

De afnemer is verplicht zaken als boven bedoeld te verzekeren en verzekerd te houden. (per 1 januari 2010)

De gebruiker heeft in geval van molest recht op rechtstreekse ontvangst van de schade-uitkering van de assuradeur. (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 11 Annulering

Bij eenzijdige annulering door de afnemer blijft afnemer de overeengekomen order bedrag geheel schuldig. Tenzij partijen een lager bedrag overeenkomen als gevolg van bijzondere omstandigheden die aan de annulering ten grondslag liggen. (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 12 geschillenregeling

In geval van een geschil dat wordt voorgelegd aan de rechter wordt de rechter aangewezen die competent is in de gemeente  Hilversum. (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 13  Gebruik gegevens  AVG

Onze toepassing van de AVG staat vermeld op https://www.belvedere-interior.nl/algemene-informatie/algemene-verordening-gegevensverwerking/   ( per 1 mei 2018)

 

Artikel 14 retourneming

Artikelen die speciaal voor afnemer zijn gemaakt worden niet retour genomen. (per 1 januari 2010)

Artikelen verkocht met Showroomkorting worden niet retour genomen. (per 1 januari 2010)

 

 

Artikel 15  voorwaarden vermeld op onze offerte (per 1 januari 2018)

Reclames: uiterlijk 8 dagen na levering. Goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor alle overeenkomsten van Villa Belvedere BV gelden onze verkoopvoorwaarden, vermeld op www.belved.nl
en de voorwaarden van de specifieke leverancier. KVK nr. 34312646, btw nr. NL 819926668/ B01
D.m.v. Het voldoen van de (aan)betaling gaat u akkoord met

1. deze voorwaarden en bovenstaande offerte, .

2.  ons AVG beleid en

3.  het vastleggen in onze administratie van alle gegevens die genoemd worden in deze offerte

Offerte onder voorbehoud van meetverschillen. Bij geen betaling rekenen wij de wettelijke rente vanaf factuurdatum
Na oplevering van een item is het voor dat item geoffreerde bedrag direct verschuldigd.
Ingeval van levering en installatie wordt uitgegaan van een vrije toegang tot het afleveradres en geen inzet van
extra transportmiddelen zoals bijvoorbeeld een verhuislift.

 

artikel 16 korting

Kortingen worden niet gestapeld. Indien meer kortingen ter sprake komen wordt de hoogste korting (ongeacht de herkomst) toegepast. (per 1 januari 2018)

 

artikel 17 geldigheid

Alle offertes hebben een geldigheid van 14 werkdagen na de op de factuur genoemde datum (per 1 januari 2010)

 

artikel 18 afwijking metrages bedden, matrassen, bodems, tapijten

Geleverde matrassen, bodems en bedden, tapijten  mogen een afwijking hebben van 3%  tov de in de offerte genoemde metrage. (per 1 januari 2018)

 

artikel 19 afwijking metrages en kleuren 

De toegestane rek / krimp in stoffen als gevolg van vochtigheid, luchtdruk, warmte etc is 3%. Indien de fabrikant zelf een hoger percentage aanhoudt, geldt dit hogere percentage. (per 1 januari 2018)

Verschillen in kleurbad zijn niet te voorkomen en vallen niet onder de garantie en komen niet in aanmerking voor vergoedingen. (per 1 januari 2018)

 

artikel 20 beschadigingen

Onze bezorgers werken voorzichtig en met aandacht. Beschadigingen aan uw trappenhuis / plafond vloer of hal etc blijken in de praktijk helaas niet altijd te voorkomen. Voor deze schades accepteren wij daarom geen aansprakelijkheid. (per 1 juni 2020)

 

Recht op retour. Retour Policy, Retourneren

Indien u niet tevreden bent over uw Digitale aankoop via onze Webwinkel (en betaald heeft via Ideal) betalen wij het aankoopbedrag retour. De werkwijze is als volgt:

 

Binnen 2 weken na ontvangst van het artikel,  meldt u dat u uw aankoop wilt retourneren via email naar info@belved.nl. U kunt ook bellen met 035 – 62 147 50.

 

U zendt uw aankoop in de originele verpakking retour naar:

Belvedere Villainrichting

2e Loswal 12

1216 BC  Hilversum

Ondervermelding van uw naam en bankrekeningnummer

 

Na ontvangst wordt het aankoopbedrag dezelfde dag overgemaakt naar uw rekening. Is het product beschadigd dan vindt geen retourbetaling plaats. Gebruikt linnengoed kan niet worden geretourneerd.